Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Verapamil studies

Verapamil studies

Vérapamil studies

Niet-uitputtende lijst van studies betreffende verapamil als achtergrondbehandeling voor clusterhoofdpijn.

Dit deel is wetenschappelijker en misschien moeilijker te “verteren” wink.
Als u vragen heeft, aarzel dan niet: neem contact met ons op!

Belangrijk

Voel je vrij om deze informatie te lezen VOORDAT je de onderstaande studies doorbladert laughing

Profylactische behandeling van clusterhoofdpijn met verapamil

[Gabai IJ, Spierings EL.] – mars 1989

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2708046

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING:

Een open studie over verapamil bij clusterhoofdpijn wordt gerapporteerd. Achtenveertig patiënten namen deel aan de studie, van wie er 33 (= 69%) een verbetering van meer dan 75% ondervonden. Er werd geen significant verschil in respons waargenomen tussen episodische en chronische clusterhoofdpijn.

 

Nota’s van OUCH Belgium:

  • Een open-label onderzoek verschilt van een dubbelblind onderzoek in die zin dat zowel de patiënt als de onderzoeker weet wie de groep is (feitelijke behandeling of placebo).
    Deze studies worden daarom als minder betrouwbaar beschouwd. We vermelden ze hier omdat ze de oudste zijn die we hebben gevonden.

Verapamil in de profylaxe van episodische clusterhoofdpijn: een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek

[Leone M, D’Amico D, Frediani F, Moschiano F, Grazzi L, Attanasio A, Bussone G.] – mars 2000

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1647496

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING:

De auteurs hebben een dubbelblind onderzoek uitgevoerd om de werkzaamheid van verapamil en placebo bij de profylaxe van episodische clusterhoofdpijn te vergelijken. Na 5 dagen voorbereiding kregen 15 patiënten verapamil (120 mg 3x/d) en 15 patiënten kregen placebo (3x/d) gedurende 14 dagen. De auteurs vonden een significante vermindering in de frequentie van de aanvallen en het gebruik van abortusmiddelen in de verapamilgroep. De bijwerkingen waren mild. Deze resultaten leveren objectief bewijs voor de werkzaamheid van verapamil bij de profylaxe van episodische clusterhoofdpijn.

 

Nota’s van OUCH Belgium :

  • Het aantal patiënten in deze studie is betrekkelijk klein.
  • Toegang tot de volledige studieresultaten is betaald ($39)!

Verapamil voor clusterhoofdpijn. Klinische farmacologie en mogelijk werkingsmechanisme

[Tfelt-Hansen P, Tfelt-Hansen J.] – janvier 2009

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19125880

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING: 

Verapamil wordt voornamelijk gebruikt bij hart- en vaatziekten. Hooggedoseerde verapamil (360-720 mg) is momenteel echter het belangrijkste geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de profylactische behandeling van clusterhoofdpijn. De orale farmacokinetiek is variabel. Het farmacodynamische effect van verapamil, het effect op de bloeddruk, varieert ook aanzienlijk tussen proefpersonen. De dosis verapamil die voor de behandeling van clusterhoofdpijn wordt gebruikt, is ongeveer tweemaal zo hoog als de dosis die voor de behandeling van hart- en vaatziekten wordt gebruikt, waarschijnlijk omdat verapamil een substraat is voor de efflux-transporter glycoproteïne P in de bloed-hersenbarrière. De toegang van verapamil tot het centrale zenuwstelsel is dus beperkt. Het klinisch gebruik van verapamil bij clusterhoofdpijn wordt besproken en verschillende relevante interacties met geneesmiddelen worden vermeld. Ten slotte wordt het mogelijke werkingsmechanisme van verapamil bij clusterhoofdpijn besproken. Verapamil is een remmer van de L-type calciumkanalen, maar het blokkeert ook andere calciumkanalen (T-, P- en mogelijk de N- en Q-type Ca(2+)-kanalen) en het kaliumkanaal van het menselijke ether-a-go-go. Omdat verapamil zoveel verschillende werkingen heeft, is het momenteel onmogelijk om een bepaalde werkingswijze van het geneesmiddel bij hoofdpijnclusters te isoleren.

Verapamil en clusterhoofdpijn: altijd een mysterie. Een narratief overzicht van doeltreffendheid, mechanismen en perspectieven

[Petersen AS, Barloese MCJ, Snoer A, Soerensen AMS, Jensen RH.] – septembre 2019

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31339562

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING:

DOELSTELLING:
Het evalueren van het effect van verapamil en andere calciumkanaalblokkers bij de behandeling van clusterhoofdpijn (CH) en het onderzoeken van mogelijke effectmechanismen.

ACHTERGROND:
Verapamil wordt al bijna drie decennia gebruikt bij de preventie van clusterhoofdpijn, maar het werkingsmechanisme en het therapeutische doel zijn nog onbekend.

METHODEN:
Er werd gezocht op Pubmed: “Verapamil” [Mesh] en “Cluster Headache” [Mesh]. Wij vonden 5 studies die relevant zijn voor CH. Publicaties werden opgenomen indien zij een substantiële bijdrage leverden op 3 vooraf geselecteerde gebieden: werkzaamheid (gerandomiseerde gecontroleerde proeven of open-label studies), veiligheid en werkingsmechanisme.

RESULTATEN:
Klinisch effect: De klinische preventieve behandeling van CH met verapamil is gebaseerd op 2 gerandomiseerde gecontroleerde trials en 3 open-label studies. In totaal hebben 183 patiënten met CH aan deze studies deelgenomen. Verapamil 360 mg/dag werd gebruikt in beide gecontroleerde studies. De helft van de chronische patiënten “profiteerde” van de verapamilbehandeling en het aantal aanvallen bij episodische patiënten verminderde met gemiddeld 1 aanval per dag. De open-label studies ondersteunen een dosis-afhankelijk niveau van werkzaamheid. Werkingsmechanisme : Onderzoek bij mensen en dieren wijst erop dat verapamil zijn werking kan uitoefenen door het circadiane ritme te moduleren, mogelijk in het centrale hartritme, en/of door de afgifte van het peptide dat aan het calcitonine-gen is gekoppeld, te beïnvloeden.

CONCLUSIE:
Verapamil blijkt een doeltreffend profylactisch middel te zijn bij de behandeling van CH en blijft, ondanks de schaarste aan gecontroleerde onderzoeken, het middel van eerste keuze. Een chronotherapeutische aanpak kan het effect versterken. Er is meer fundamenteel en farmacokinetisch onderzoek nodig voordat het mechanisme volledig kan worden begrepen.

Elektrocardiografische afwijkingen bij patiënten met clusterhoofdpijn tijdens verapamiltherapie

[Cohen AS, Matharu MS, Goadsby PJ.] – août 2007

 

Bron :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17698788

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING:

ACHTERGROND:
Hoge-dosis verapamil is een steeds vaker toegepaste preventieve behandeling bij clusterhoofdpijn (CH).
Neveneffecten zijn onder meer atrioventriculair blok en bradycardie, hoewel de incidentie daarvan bij deze populatie onduidelijk is.

METHODEN:
Deze controlestudie evalueerde de incidentie van aritmieën met een hoge dosis verapamil bij patiënten die leden aan clusterhoofdpijn

RESULTATEN:
Van de 3669 patiënten met clusterhoofdpijn kregen 217 ambulante patiënten (175 mannen) verapamil, te beginnen met 240 mg per dag en de dosis om de twee weken met 80 mg te verhogen door middel van een controle-elektrocardiogram (ECG), totdat de aanvallen verdwenen, bijwerkingen optraden of tot een maximale dagelijkse dosis van 960 mg. Eén patiënt kreeg 1200 mg/dag. Negenentachtig patiënten (41%) ondergingen geen ECG. Honderdacht patiënten kregen een ECG in het ziekenhuis en 20 patiënten kregen elders een ECG. Eenentwintig van de 108 patiënten (19%) hadden hartritmestoornissen. Dertien (12%) hadden eerstegraads hartblok (PR >0,2 s) bij een dosis van 240 tot 960 mg/dag, en één patiënt had een permanente pacemaker nodig. Vier patiënten hadden een junctieritme en één had een tweedegraads hartblok. Vier patiënten hadden een rechter bundeltakblok. Bradycardie (hartslag < 60 spm) werd waargenomen bij 39 patiënten (36%), maar verapamil werd bij slechts 4 patiënten gestopt. Bij acht patiënten was het PR-interval verlengd, maar niet meer dan 0,2 s.

De incidentie van door verapamil veroorzaakte aritmieën in deze groep patiënten was 19% en bradycardie 36%.

Daarom wordt ten zeerste aanbevolen het ECG van alle patiënten met clusterhoofdpijn die verapamil gebruiken te controleren om de mogelijke ontwikkeling van atrioventriculair blok en symptomatische bradycardie te observeren.

Hoge doses verapamil bij episodische en chronische clusterhoofdpijn en nadelige cardiale effecten: is het zo veilig als we denken?

[Alexandre J, Humbert X, Sassier M, Milliez P, Coquerel A, Fedrizzi S.] – décembre 2015

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27747725

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SAMENVATTING: 

Hoewel er weinig voldoende gecontroleerde onderzoeken beschikbaar zijn, wordt verapamil als eerstelijns profylactisch geneesmiddel voor clusterhoofdpijn aanbevolen door de French Headache Society (met een laag bewijsniveau, niveau B) en door de EFNS (European Federation of Neurological Societies, niveau A).
Wij melden een geval van een 19-jarige man die zich bij onze cardiologische dienst meldde met dyspnoe en asthenie gedurende 18 maanden. Zijn medische voorgeschiedenis bestond uit CH aanvallen gedurende 4 jaar, behandeld met 720 mg/dag verapamil gedurende 18 maanden met relatief goede werkzaamheid. Zijn elektrocardiogram (ECG) toonde een sinus bradycardie van 40 bpm met eerstegraads atrioventriculair blok. De evolutie was gunstig na de geleidelijke stopzetting van verapamil. Analyse van de Franse geneesmiddelenbewakingsdatabank tussen 1 juli 2000 en 1 december 2014 bracht vier extra gevallen van cardiale bijwerkingen aan het licht die verband hielden met het gebruik van hoge doses verapamil ter preventie van CH (twee gevallen van syncope met volledig atrioventriculair blok met respectievelijk 1200 en 240 mg verapamil, één geval van syncope gerelateerd aan het sinussyndroom met 360 mg verapamil per dag, en één geval van sinusbradycardie met 720 mg verapamil per dag).
Hoewel de beschikbare studies een goede schijnbare verdraagbaarheid lijken aan te tonen, mag deze off-label praktijk niet als standaardtherapie worden beschouwd en vereist zij een strikte cardiale monitoring, zoals gesuggereerd door het Franse nationale agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen (ANSM) in een recente herevaluatie van de baten/risicoverhouding van hooggedoseerde verapamil gebruikt bij de preventie van clusterhoofdpijn.