Clusterhoofdpijn - Cluster headache

IBAN: BE74 0682 5035 5007

OUCH Belgium
OUCH Belgium VZW - Patiëntenvereniging

Default template is used in Divi theme builder.
Attach this page to the correct template

News

Studies Imitrex SC

Studies Imitrex

Studies Imitrex SC

Niet exhaustieve lijst van studies betreffende injecteerbare sumatriptan (Imitrex sc) als behandeling voor een clusterhoofdpijnaanval.

Dit deel is meer “wetenschappelijk”. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op!


Met dank aan Cien voor de vertaling!

Belangrijk

Gelieve deze informatie te lezen VOORDAT u de onderstaande studies doorbladert. laughing

Behandeling van de acute clusterhoofdpijnaanval met sumatriptan.
The Sumatriptan Cluster Headache Study Group.

[geen enkele auteur vermeld] – 1 augustus 1991

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1647496

VRIJ VERTAALD UITTREKSEL

ACHTERGROND:

De clusterhoofdpijnaanvallen zijn moeilijk te behandelen. Sumatriptan, een 5-hydroxytryptamine 1B receptor-agonist, ook bekend als 5-HT1B, is effectief gebleken bij de behandeling van migraine.
De klinische overeenkomsten tussen migraine en clusterhoofdpijn, evenals de positieve resultaten van een open-label proefstudie bij patiënten met clusterhoofdpijn, gaven aan dat sumatriptan nauwkeuriger moet worden geëvalueerd bij de behandeling van deze aandoening.

METHODEN:

We hebben een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, cross-over studie uitgevoerd om de efficiëntie en tolerantie van sumatriptan te evalueren bij 49 patiënten met clusterhoofdpijn. Patiënten kregen, in willekeurige volgorde, een onderhuidse injectie van 6 mg sumatriptan voor de ene aanval en een placebo voor een andere aanval.
De resultaten van beide aanvallen konden voor 39 patiënten volledig worden geëvalueerd. Een reactie op de behandeling werd gedefinieerd als een volledige of bijna volledige verlichting van de hoofdpijn (geen pijn of lichte pijn) binnen 15 minuten na de injectie.

RESULTATEN:

Bij 39 patiënten nam, binnen de 15 minuten na toediening van sumatriptan, de ernst van de hoofdpijn af bij 74% van de” aanvallen, vergeleken met 26% van de aanvallen waarbij placebo werd toegediend (P minder dan 0,001).

Zesendertig procent van de patiënten was binnen 10 minuten na toediening van sumatriptan pijnvrij, vergeleken met 3% na placebo (P minder dan 0,001); na 15 minuten stegen deze cijfers tot respectievelijk 46% en 10% (P minder dan 0,001). Dertien procent van de patiënten had 15 minuten na het toedienen  van sumatriptan zuurstof nodig als extra behandeling, vergeleken met 49 procent van de patiënten die placebo kregen. De ernst van de functiebeperking en de incidentie van ipsilaterale conjunctiviteitsinjectie nam ook meer af als reactie op sumatriptan dan op placebo. Sumatriptan werd goed verdragen en er werden geen ernstige ongewenste effecten gemeld.

CONCLUSIES:
Sumatriptan is een doeltreffende en goed verdraagbare behandeling voor acute aanvallen van clusterhoofdpijn.

Behandeling clusterhoofdpijn tijdens zwangerschap en borstvoeding

[Jürgens TP, Schaefer C, May A.] – 19 januari 2009

 

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19170693

VRIJ VERTAALD UITTREKSEL

SAMENVATTING:

Clusterhoofdpijn is zeldzamer bij vrouwen dan bij mannen, maar heeft een ernstige invloed op het leven van de getroffen vrouw, en dan denken we aan de gezinsplanning.

Zwangere vrouwen die lijden aan clusterhoofdpijn hebben speciale ondersteuning nodig, waaronder de kennis van een ervaren hoofdpijncentrum, een ervaren gynaecoloog en eventueel een informatiecentrum voor teratologie.

De patiënte moet in alle stadia van de zwangerschap worden gevolgd.

Een gedetailleerde briefing over de risico’s en de veiligheid van de verschillende behandelingsmogelijkheden is verplicht. In het algemeen moet het aantal medicijnen en de dosering ervan zo laag mogelijk worden gehouden.

Voorkeursbehandelingen zijn zuurstof, onderhuidse of intranasale sumatriptan voor acute pijn en verapamil en prednison/prednisolon voor profylaxe. Als er een duidelijke reden is om de patiënt met een ander profylactisch middel te behandelen, dan is gabapentine het middel bij uitstek.

Tijdens de borstvoeding zijn zuurstof, sumatriptan en lidocaïne voor acute pijn en prednison/prednisolon, verapamil en lithium de aangewezen medicijnen voor preventie. Omdat de farmacokinetiek van persoon tot persoon aanzienlijk verschilt, moeten bijwerkingen worden overwogen als er onverklaarbare symptomen optreden bij de pasgeborene.

Over hetzelfde onderwerp, een artikel, geen studie, over Imitrex, maar die wij wel relevant achten

Bron:

https://www.drugs.com/pregnancy/sumatriptan.html

Sumatriptan: Zwangerschapswaarschuwingen

Dierstudies hebben aangetoond dat er aanwijzingen zijn voor embryopathie, foetale afwijkingen (verminderde ossificatie, skeletafwijkingen, cervicothoracale vasculaire afwijkingen), verminderd foetaal lichaamsgewicht en zuigelingensterfte. Embryolethaliteit werd het vaakst gemeld tijdens konijnenstudies bij of in de buurt van doses die maternale toxiciteit veroorzaakten.
Er zijn geen gecontroleerde gegevens over de menselijke zwangerschap.

Het gebruik van sumatriptan in het eerste trimester bij 1000 vrouwen is gemeld bij het post-marketing toezicht. Er is geen verhoogd risico op aangeboren misvormingen waargenomen, maar er zijn onvoldoende gegevens om eenduidig te zijn. Er zijn beperkte gegevens over het gebruik ervan in het tweede en derde kwartaal.

In Australië: TGA zwangerschapscategorie B3: Geneesmiddelen die slechts door een beperkt aantal zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn gebruikt, zonder toename van de incidentie van misvormingen of andere directe of indirecte schadelijke gevolgen voor de menselijke foetus Studies op dieren hebben een toename van foetale letsels aangetoond, waarvan de betekenis bij de mens als onzeker wordt beschouwd.

In de Verenigde Staten: FDA zwangerschapscategorie C: Dierlijke voortplantingsstudies hebben een negatief effect op de foetus aangetoond en er zijn geen adequate en goed gecontroleerde studies bij de mens, maar de potentiële voordelen kunnen het gebruik van het medicijn bij zwangere vrouwen rechtvaardigen, ondanks de potentiële risico’s.

Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap wanneer de voordelen opwegen tegen de risico’s.

Sumatriptan : Waarschuwingen tijdens de borstvoeding

Voorzichtigheidsvoorschriften

Uitgescheiden in moedermelk: Ja (onderhuidse injectie)

Toelichting:

  • De bijwerkingen bij baby’s die borstvoeding krijgen zijn onbekend.
  • Blootstelling van de baby kan worden geminimaliseerd door het vermijden van borstvoeding gedurende ten minste 8-12 uur na de behandeling met dit geneesmiddel.

Sumatriptan is echter nauwelijks oraal beschikbaar, wat de blootstelling van het kind aan het medicijn vermindert. Door het lage niveau van sumatriptan in de moedermelk zijn de hoeveelheden die door de zuigeling worden ingenomen laag. Sumatriptan zal naar verwachting geen nadelige gevolgen hebben voor de meeste zuigelingen die borstvoeding krijgen.

De maximale concentratie van sumatriptan in de melk bedroeg gemiddeld 87,2 µg/L en kwam 2,5 uur na een onderhuidse dosis voor bij 5 vrouwen die gedurende 11 tot 28 weken borstvoeding hadden gegeven. De gemiddelde halfwaardetijd in melk was 2,2 uur.

Medicamenteuze hoofdpijn door overmatig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten die lijden aan Clusterhoofdpijn

[Paemeleire K, Bahra A, Evers S, Matharu MS, Goadsby PJ.] 11 july 2006

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16832088

Vrij vertaald uittreksel

OBJECTIEF:
Hoofdpijn als gevolg van overmatig gebruik van medicamenten (Medicamenteuze hoofdpijn) bij patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn is onvoldoende gedocumenteerd. Dit kan te wijten zijn aan de relatief lage prevalentie van de ziekte (Medicamenteuze hoofdpijn).

METHODES:
De auteurs beschrijven ee n retrospectieve reeks van 17 patiënten (13 mannen en 4 vrouwen) met clusterhoofdpijn die de ziekte van Alzheimer ontwikkelden in combinatie met overmatig gebruik van een breed gamma aan mono-therapieën of verschillende combinaties van eenvoudige pijnstillers (n = 9), cafeïne (n = 1), opiaten (n = 10), ergotamine (n = 3), triptan (n = 14). De serie omvat zowel episodische (n = 7) als chronische (n = 10) patiënten.

RESULTATEN :
Een specifieke diagnose van hoofdpijn als gevolg van overgebruik van triptanen, werd gesteld bij 3 patiënten, een diagnose van hoofdpijn  als gevolg van een overgebruik van opioïden werd gesteld bij 1 patiënt, en een diagnose van hoofdpijn als gevolg van een overgebruik van ergotaminen werd gesteld bij 1 patiënt. Bij ongeveer de helft van de patiënten (n=8) was het Medicamenteuze hoofdpijn fenotype een doffe, karakterloze, bilaterale hoofdpijn. Bij de overige 9 patiënten werd Medicamenteuze hoofdpijn gekenmerkt door ten minste één geassocieerd kenmerk, meestal misselijkheid (n = 6), verergering met hoofdbeweging (n = 5), of een stekende pijnkarakteristiek (n = 5). De gemeenschappelijke noemer bij 15 patiënten was een persoonlijke en/of familiegeschiedenis van migraine. De overige 2 patiënten gaven een ongespecificeerde familiegeschiedenis van hoofdpijn. Er werd met succes geprobeerd het geneesmiddel terug te nemen bij 13 patiënten.

CONCLUSIES:
Hoofdpijn als gevolg van geneesmiddelen is een eerder onderschat en behandelbaar probleem in verband met Clusterhoofdpijn (Medicamenteuze hoofdpijn). Patiënten met clusterhoofdpijn moeten nauwlettend worden gevolgd, vooral degenen met een persoonlijke of familiale geschiedenis van migraine.

Subcutane sumatriptan zorgt voor veranderingen in de aanvalsfrequentie bij patiënten met clusterhoofdpijn

[Paolo Rossi MD, PhD,  Giorgio Di Lorenzo MD , Rita Formisano MD, PhD, M. Gabriella Buzzi MD, PhD] – 18 Juni 2004

Bron:

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-4610.2004.04132.x

Vrij vertaald uittreksel

OBJECTIEVEN:

De relatie tussen onderhuids gebruik van sumatriptan en een verandering in de frequentie van clusterhoofdpijn (CH) bij zes patiënten documenteren. De klinische en pathofysiologische implicaties bespreken van deze observatie in de context van de beschikbare literatuur.

ACHTERGROND:

Subcutane behandeling met sumatriptan kan de frequentie van CH-aanvallen verhogen, maar de gegevens in de literatuur zijn schaars en controversieel.

METHODE:

Er worden zes patiënten (drie episodische en drie chronische patiënten) volgens de criteria van de International Headache Society (IHS)) omschreven.

RESULTATEN:

De zes patiënten hadden een zeer snelle verlichting van de pijn en de symptomen die gepaard gaan met het medicijn, maar ontwikkelden kort daarna een toename van de aanvalsfrequentie. Bij alle patiënten keerde de CH binnen enkele dagen nadat sumatriptan was stopgezet of vervangen door andere medicijnen terug naar de gebruikelijke frequentie. Vijf patiënten namen geen enkele profylactische behandeling en de onderhuidse injectie was de enige medicatie die werd voorgeschreven om hun aanvallen te behandelen.

CONCLUSIES:

Artsen moeten de mogelijkheid erkennen dat de behandeling van CH met sumatriptan SC-injectie gepaard kan gaan met een verhoogde frequentie van hoofdpijnaanvallen

 


Opmerking van OUCH Belgium:

Na contact te hebben opgenomen met Professor Paolo Rossi, blijkt dat het om patiënten gaat die tot 10 injecties per 24 uur hebben gezet!

Zijn mening is:

There are people that we may considere ultraresponders to suma in which the attack is only temporarily aborted with a rebound effect generating an increase in the frequency of Attacks….but is an uncommon possibility and not the rule.

Vertaling:

Er zijn mensen die we kunnen beschouwen als ultra-responders op suma waarbij de aanval slechts tijdelijk wordt afgebroken met een rebound-effect dat een verhoging van de frequentie van de aanvallen genereert…maar dat is een ongewone mogelijkheid en niet de regel.

Vergeet niet dat de maximale aanbevolen dosis 2 injecties van 6mg sumatriptan bedraagt per 24 uur.